Повеќе од 25MW

Инсталиран капацитет

Преку 85000

Монтирани панели

 26,500 тони/годишно

Намалена емисија на CO2

Наши проекти

Клиентите за нас

Наши соработници